Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Driestar onderwijsadvies (onderdeel van Driestar educatief) en de aanmeldingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

 

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. leverancier: de stichting Driestar educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester Jamessingel 2 
  2. opdrachtgever: degene met wie door de leverancier een overeenkomst is gesloten betreffende het leveren van diensten en/of producten; 
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever voor het leveren van diensten en/of producten; 
  4. werkzaamheden: de door de leverancier aan de opdrachtgever te leveren diensten en/of producten, inclusief de werkzaamheden van de leverancier ten behoeve waarvan een overheidssubsidie wordt verstrekt; 
  5. afnemer: de betrokkene(n) ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van de opdrachtgever; 
  6. materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies e.d. op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de leverancier ter beschikking worden gesteld; 
  7. hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren;

Artikel 2: Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst  tussen de leverancier en opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden door de leverancier niet aanvaard.

 

Artikel 3: Offertes en andere aanbiedingen

Alle offertes en andere aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend, en hebben een geldigheidsduur van -dertig dagen, zonder dat dit tot onherroepelijkheid leidt, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

 

Artikel 4: Grondslag overeenkomsten 

1.      Overeenkomsten met de leverancier zijn mede gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.      De specifieke afspraken worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de leverancier te ondertekenen overeenkomst.

3.      Afspraken met en toezeggingen van het personeel van de leverancier zijn voor de leverancier alleen bindend indien deze uitdrukkelijk in de offerte zijn vastgelegd, of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Bevoegdheid contractspartijen

1.      In afwijking van de artt. 7:404, en 7:407 lid 2 BW zijn de bestuurders, en/of diegenen die voor de leverancier werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

2.      De opdrachtgever staat ervoor in dat aan degene die namens hem ondertekent daartoe toereikende volmacht is verleend en doet hierbij afstand van zijn bevoegdheid het ontbreken van zulke volmacht jegens de leverancier in te roepen.

 

Artikel 6: Kwaliteit, karakter verplichtingen leverancier

1.      De leverancier is gehouden de in de overeenkomst overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en uit te voeren. De overeenkomst wordt uitgevoerd in goed overleg met de opdrachtgever.

2.      De leverancier gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

 

Artikel 7: Geheimhouding

De leverancier en de opdrachtgever zijn, behoudens enige bij of krachtens formele wetgeving gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst, tot geheimhouding verplicht van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (één van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

 

Artikel 8: Auteursrecht

1.      Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken-, en modellenrechten) op de materialen van de leverancier zijn niet overdraagbaar en blijven bij de leverancier.

2.      Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen in welke vorm dan ook is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

3.      De opdrachtgever verplicht zich er zorg voor te dragen dat afnemers van diensten en producten van de leverancier, en deelnemers aan activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van deze diensten en producten, deze niet met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden zullen aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

 

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst

1.      Indien de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.

2.      Het dient de leverancier gedurende de uitvoering van de opdracht te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de leverancier ter beschikking worden gesteld en afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.

3.      In overleg met de leverancier zal opdrachtgever ten behoeve van de leverancier alle passende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, telefoon enz. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van opdrachtgever die na voorafgaand overleg bij de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden betrokken zullen worden.

4.      Het is opdrachtgever niet toegestaan materialen zonder toestemming van de leverancier te gebruiken; hij verplicht zich er tevens zorg voor te dragen dat afnemers en deelnemers dit evenmin zullen doen. Indien in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

 

 Artikel 10: Overmacht

1.      Overmacht in de zin van dit artikel duidt op elke situatie die het uitvoeren door de leverancier van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhindert en die niet te wijten is aan de schuld van de leverancier. Hieronder zijn, onverminderd de in art. 6:75 BW bedoelde gevallen, onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, handelend namens of vanwege de leverancier, brand, storingen aan en verlies van niet-vervangbare apparatuur of hulpmiddelen, ook al waren deze reeds te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

2.      Tijdens overmacht aan de zijde van de leverancier is deze onverminderd de hem verder toekomende rechten en bevoegdheden bevoegd al zijn contractuele verplichtingen op te schorten, tenzij de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is, gaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.

3.      Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de leverancier gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4.      Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de leverancier gerechtigd na overeenstemming met opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.

5.      Alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever worden geheel opeisbaar zodra sprake is van overmacht aan de zijde van de leverancier. 

 

Artikel 11: Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk

1.      De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

2.      Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs of – voor zover van toepassing – de voor opdrachtgever beschikbare subsidie beïnvloedt zal de leverancier dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever meedelen.

3.      Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal de leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd, welke aanvulling door opdrachtgever bij voorbaat als aanvaard zal gelden.

4.      In alle overige gevallen is de opdrachtgever gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 12: (Tussentijdse) opzegging

1.      Een opzegging van de overeenkomst is alleen in schriftelijke vorm geldig.

2.      De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. 

3.      In afwijking van art. 7:408 lid 2 BW is de leverancier gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen.

4.      Bij voortijdige opzegging door de opdrachtgever heeft de leverancier recht op compensatie:

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 1/3 van het in de offerte genoemde totale declaratiebedrag in rekening gebracht, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van overige schade. De leverancier is gerechtigd om reeds door derden geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. De leverancier zal bij voortijdige opzegging door de opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van deze extra kosten. 
  • Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de opdracht wordt het totale declaratiebedrag in rekening gebracht. Bij opdrach­ten die een langere doorlooptijd dan een half jaar heb­ben, geldt een beperking van de in de vorige volzin bedoelde compensatie tot maximaal het declaratiebedrag over drie maanden.

5.      Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de leverancier gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.      De leverancier mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige be­ëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed ont­trekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. De leverancier is gerechtigd het reeds door hem gepresteerde deel te factureren.

 

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

1.      Indien door partijen niet schriftelijk anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd, met dien verstande dat de leverancier gerechtigd is de prijs eenzijdig aan te passen naar aanleiding van wijzigingen van overheidswege in rechten, belastingen, accijnzen of valutakoersen en naar aanleiding van wijzigingen in andere kostprijsbepalende factoren, zoals subsidies, lonen, salarissen, sociale lasten, vervoers- en verzekeringskosten etc.

2.      Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en na het verstrijken van de betalingstermijn ineens opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.      Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige bevoegdheid van de opdrachtgever tot opschorting of korting. 

4.      Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

5.      Voor verrekening is een schriftelijke verklaring vereist die inhoudt dat de opdrachtgever/koper zich op verrekening beroept. Verrekening is slechts mogelijk indien de juistheid van de tegenvordering eenvoudig is vast te stellen en door de leverancier niet wordt betwist.

6.      Alle (buiten)gerechtelijke en andere kosten van de leverancier, voortvloeiend uit wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever, waaronder alle redelijke kosten van rechtsbijstand.

 

Artikel 14: Klachten

1.      De opdrachtgever is gedurende twee maanden nadat hij een gebrek in de uitvoering van de opdracht heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bevoegd mondeling of schriftelijk een klacht naar voren brengen bij de onderwijsadviseur, de betrokken manager of een directielid.

2.      Zolang omtrent de gegrondheid van de klacht geen overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en de leverancier, blijft de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverminderd in stand.

3.      Na binnenkomst van de klacht ontvangt de opdrachtgever of derde een schriftelijke ontvangstbevestiging, en de mededeling dat de klacht via de intern bij de leverancier geldende procedure zal worden afgehandeld.

4.      Zodra deze interne procedure is afgerond, ontvangt de indiener van de klacht schriftelijk bericht van getroffen maatregelen en eventuele voorstellen om herhaling te voorkomen, danwel een gemotiveerde verwerping van de betreffende klacht.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door de leverancier geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever/koper over nadat deze de tegenprestatie heeft voldaan voor alle door de leverancier aan de opdrachtgever/koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en werkzaamheden.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid; limitering; vervaltermijn

1.      Behoudens voor zover zijn verzekeraar dekking biedt en tot uitkering overgaat, en behoudens aanspraken tot betaling van de gevorderde schadevergoeding gebaseerd op bepalingen van dwingend recht, is de leverancier slechts aansprakelijk voor schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is veroorzaakt en die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van zijn opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de te leveren diensten.

2.      De opdrachtgever zal nimmer een van de door de leverancier ingeschakelde medewerkers persoonlijk aansprakelijk stellen. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en de leverancier, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de leverancier. Alle aanspraken jegens de leverancier vervallen binnen één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1.      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leverancier is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de aanbiedingen van en overeenkomsten met de leverancier zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Gravenhage, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 18: Wijziging en aanvulling van de voorwaarden

1.      De leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip nieuw af te sluiten overeenkomsten.

2.      Indien een beding in deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt vernietigd of onredelijk bezwarend wordt geacht, behoudt de leverancier zich het recht voor daar een nieuw beding voor in de plaats te stellen dat zo veel mogelijk bij het oude aansluit, en de voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen of te wijzigen.

3.      De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt. 

 

Bij eventuele tussentijdse wijziging van deze algemene voorwaarden wordt de laatste versie van de voorwaarden gepubliceerd op www.driestar-educatief.nl, onder vermelding van de datum van wijziging.

 

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 

Aanmeldingsvoorwaarden cursussen en conferenties georganiseerd door Driestar educatief en Driestar onderwijsadvies.

 

Geldend per 1 februari 2007

 

De in deze aanmeldingsvoorwaarden vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door stichting Driestar educatief verzorgde cursussen en conferenties.

 

1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor deelname aan een cursus of conferentie dient schriftelijk te gebeuren. Aanmelding is mogelijk tot de in de uitnodiging voor de desbetreffende cursus of conferentie vermelde datum. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. 

 

2. Bevestiging

De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving, in ieder geval uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van de desbetreffende cursus of conferentie, schriftelijk bericht van de definitieve inschrijving. Hierbij worden tevens de exacte cursusgegevens, zoals plaats (routebeschrijving), datum en tijdstip van aanvang en sluiting van de cursus of conferentie, bevestigd.

 

3. Facturering en betaling

Voor aanvang van de cursus of conferentie wordt een factuur ter betaling van het inschrijfgeld verzonden. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.

 

4. Annulering door deelnemer

Annulering voor de te volgen cursus of conferentie dient schriftelijk te geschieden. 

De deelnemer kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus of conferentie.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van de desbetreffende cursus of conferentie, is de deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

Indien naar het oordeel van Driestar educatief een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, kan de betaling van het volledige inschrijfgeld bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de cursus of conferentie geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.

Het afzeggen wegens ziekte valt eveneens onder de term annulering.

Deelnemers kunnen zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door een vervanger.

 

5. Annulering of uitstel van een cursus of conferentie en programmawijzigingen

Driestar educatief behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een cursus niet door te laten gaan, een andere docent aan te wijzen of in overleg met de deelnemers andere data af te spreken. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Wanneer sprake is van overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen degenen die boven het maximum aantal deelnemers zijn ingeschreven zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over het feit dat zij niet kunnen worden geplaatst.

Wanneer de cursus of conferentie geen doorgang vindt, worden betalingen, die reeds zijn voldaan, volledig gerestitueerd aan degenen die definitief niet kunnen deelnemen.

Indien in het programma van de cursus of conferentie wegens gewichtige redenen wijzigingen optreden, worden de deelnemers daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld.

 

6. Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze aanmeldingsvoorwaarden niet voorzien, beslist Driestar educatief.