Leerlingenzorg en jeugdhulp

Soms heb je als school of kinderopvang net wat meer kennis nodig om de zorg aan kinderen of leerlingen te bieden. Driestar onderwijsadvies begeleidt bij goede leerlingenzorg.
Cursussen rond leerlingenzorg en jeugdhulp

Zo helpen we je bij Leerlingenzorg en jeugdhulp

We hebben gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij hebben brede kennis van onderwijs en zorg. 

In samenwerking met het kind, ouders, leerkracht, intern begeleider en eventueel andere experts spreken we af welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Natuurlijk houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school.

Dit zetten we in bij Leerlingenzorg en jeugdhulp:

Laat periodiek een orthopedagoog of psycholoog meedenken. Zo vergroot je de kwaliteit van de leerlingenzorg op jouw school. De orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief helpen je als leerkracht en ib'er bij het verlenen van goed onderwijs en goede zorg voor alle leerlingen. 

Aanpak bij consultaties 
We sluiten met de planning van de consultaties aan op de momenten van LVS-toetsafnames, rapporten en tienminutengesprekken. We werken graag preventief en handelingsgericht. Dit doen we door onze adviezen specifiek af te stemmen op de ondersteunings-en onderwijsbehoeften van de leerling. We houden rekening met de school, de groep en jou als leerkracht.  

De consultatietijden variĆ«ren van 4 tot 8 uur en vinden plaats op school. Tijdens de consultaties kan alles aan de orde komen wat met leerlingenzorg te maken heeft, zowel op individueel als op groepsniveau. De ib’er stelt de agenda voor de consultatie op.  

Globaal gaat het tijdens de consultaties over consultatieve intakes, vervolggesprekken, oudergesprekken, observaties en overige vragen over zorg aan leerlingen.  Verslaglegging is mogelijk, maar niet verplicht. Het is na afloop ook nog mogelijk om vervolgvragen per e-mail te stellen of om de orthopedagoog of psycholoog in te zetten bij het contact leggen met andere instanties.

In de leerlingenzorg is er soms behoefte aan een psychologisch onderzoek bij een leerling. Psychologen en orthopedagogen van Driestar onderwijsadvies doen diagnostisch onderzoek wanneer er behoefte is aan meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van een leerling. 

Aanpak psychologisch onderzoek 
Onze psychologen en orthopedagogen zijn ervaren in het afnemen van onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal (passend voor s(b)o- leerlingen) tot hun beschikking.  

In overleg met de ib’er wordt de vraagstelling voor het onderzoek vastgesteld. Dit kan liggen op het gebied van de cognitieve of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De vraagstelling wordt in overleg met de ib'er vastgesteld. Ouders en school ontvangen een onderzoekverslag met adviezen. Deze adviezen zijn handelingsgericht en afgestemd op de leerlingenzorg binnen de school. Bij de nabespreking zijn de betrokkenen van school en de ouders aanwezig.

Bij leerproblemen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen. Een onderzoek geeft hier inzicht in en maakt duidelijk aan welke hulp de leerling behoefte heeft. Onze orthodidacten hebben veel ervaring in het afnemen van pedagogisch-didactische onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal tot hun beschikking. 

Aanpak pedagogisch didactisch onderzoek 
Een onderzoek vindt plaats bijvoorbeeld plaats bij specifieke didactische problemen, gedrags- en werkhoudingsproblemen of overgangsbeslissingen.  

Het onderzoek bestaat uit:  

  • Een voorgesprek (wanneer de leerling nog niet bekend is uit de consultaties). 
  • Observatie in de klas. 
  • Individueel onderzoek bij de leerling. 
  • Een onderzoeksverslag met de bevindingen van het onderzoek, conclusies en adviezen. 
  • Een nagesprek, hiervan wordt een verslag gemaakt.   

De stimulerende en belemmerende factoren hebben in het onderzoeksverslag een belangrijke plaats, evenals de handelingsgerichte adviezen. In het nagesprek met leerkracht, ib'er en ouders worden de adviezen afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Als het nodig is, verwijzen we naar andere vormen van hulp of onderwijs.  

Bij Driestar onderwijsadvies kun je ook terecht voor afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). 

Ben je op zoek naar psychologische hulp (basis GGZ) voor jullie kind? Driestar educatief helpt met vertrouwde hulp, dicht bij huis. Psychische klachten kunnen ervoor zorgen dat een kind thuis en op school vastloopt. Kortdurende psychologische hulp (basis ggz) vergroot het welbevinden van jullie kind en geeft jullie als ouders handvatten om je zoon of dochter te ondersteunen. 

Aanpak Basis GGZ 
De orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief hebben veel kennis van psychische problematiek bij kinderen en jongeren. Ook weten zij veel over het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren op school. De school is een belangrijke leefomgeving voor een kind. Wanneer een kind niet goed in zijn vel zit, heeft dat vaak een negatief effect op het gedrag en de prestaties die hij of zij op school laat zien.  

Samenwerking met school 
Met jouw toestemming nemen we de informatie van school mee in onze behandeling. We zoeken samen – behandelaar, gezin en school - naar de oorzaak van de problematiek en hoe we je zoon of dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden. We stemmen onderling de zorg af, zodat je kind op een goede manier begeleid wordt op weg naar stabiliteit. Veel scholen bieden de mogelijkheid om op school te observeren en soms zelfs te behandelen. Zo kun je dicht bij huis terecht met jullie hulpvraag, bij een christelijke hulpverlener.

Ernstige rekenproblemen blijken soms te komen door dyscalculie. Een goed rekenaanbod is voor deze leerlingen onmisbaar. Driestar onderwijsadvies helpt hier graag bij.  

Aanpak dyscalculie 
We bieden diagnostiek, maar ook een aantal modules over het complexe dyscalculieprotocol. Samen zetten we de juiste stappen richting in het dyscalculieprotocol. We voeren onderzoek uit en begeleiden individuele leerlingen.  

Het dyscalculieprotocol kent vier fasen. Bij een rekenzwakke leerling die het dyscalculieprotocol volgt, worden gedurende het traject twee onderzoeken afgenomen. Het eerste onderzoek vindt plaats tussen de gele en oranje fase. Er wordt dan duidelijk hoe de verplichte modellen van het protocol kunnen worden ingezet bij de onderzochte leerling. Het tweede onderzoek is tussen de oranje en rode fase. We kijken naar hoe de modellen specifieker ingezet kunnen worden en welke executieve functies aandacht moeten krijgen. 

  • Fase groen: een normale rekenwiskundige ontwikkeling van de leerlingen, met eventueel beginnende rekenproblemen. 
  • Fase geel: een ontwikkeling met geringe rekenwiskunde-problemen op enkele deelgebieden. 
  • Fase oranje: een ontwikkeling met ernstige rekenwiskunde-problemen die in principe oplosbaar zijn binnen de school. 
  • Fase rood: een ontwikkeling met ernstige en hardnekkige rekenwiskunde-problemen. Deze is in principe te begeleiden binnen de school met externe ondersteuning. Als de problemen blijven (toenemen) vindt aan het eind de definitieve diagnose plaats die resulteert in een dyscalculieverklaring. 

Dyscalculieverklaring
Als een leerling uiteindelijk aan het eind van fase rood is beland met uitblijvend resultaat, vindt de afronding plaats met het oog op de dyscalculieverklaring. Er worden dan vragenlijsten uitgezet naar school en ouders toe. Op basis van alle beschikbare informatie wordt uiteindelijk een dyscalculieverklaring opgesteld en verstrekt.