Schoolvakken

Goed onderwijs gaat over jou als leraar en de interactie die jij met je leerlingen en andere spelers in de school hebt. Maar het gaat ook over vakken: taal, muziek, rekenen en ict. Daarnaast is het van belang welke onderwijsvisie jouw handelen uitvoert.
Cursussen rond schoolvakken

Driestar onderwijsadvies ontwikkelt onderwijsconcepten zoals OGO en HGW en kan deze implementeren bij jou op school. Daarnaast helpen we je bij het verbeteren van taal- en rekenonderwijs en bieden we verschillende lesmethodes aan. 

Deze schoolvakken versterken we:

Muziek

English matters! Dat geldt in onze internationale samenleving, maar het is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Met zelfvertrouwen communiceren zodat mensen om je heen je begrijpen. Driestar onderwijsadvies draagt graag bij aan het verhogen van het niveau Engels in het primair- en voortgezet onderwijs. Maar ook van iedereen die graag verder wil met zijn of haar Engelse taalvaardigheden. 

Aanpak bij Engels in het PO 
Het traject ziet er globaal zo uit:  

 • Nulmeting om de kwaliteit te bepalen. 
 • Lesbezoeken met terugkoppeling naar de leerkrachten.  
 • Online test om het niveau van de leerkrachten te bepalen. 
 • Teambreed adviesgesprek, bijvoorbeeld om te bespreken wat er al goed gaat, waar nog winst te behalen is, hoe een nieuwe methode geïmplementeerd kan worden en hoe groep 8 voorbereid wordt op Engels in het VO.  
 • Advies voor de lespraktijk, bijvoorbeeld om te leren hoe de leerlijn Engels praktisch wordt gemaakt, hoe ICT ingezet kan worden en om te bepalen welke leesboeken en lesmaterialen geschikt zijn.  
 • Engelse taalvaardigheden. We werken aan de vaardigheden speaking, writing, reading, listening en use of English (of keuze hieruit) via onze visie ‘learning by doing’. 

Aan het einde van het traject is er een toetsing van de leerkrachten op level B1 of B2 en ontvangen de deelnemers een certificaat van Driestar onderwijsadvies.  

Aanpak bij Engels in het PO 
Voor docenten in het VO bieden we Cambridgecursussen aan, variërend van de levels A1 – C2. Bijvoorbeeld voor docenten tweetalig onderwijs of versterkend talenonderwijs die hun certificaat B2 of hoger willen halen. Ook organiseren wij studiereizen naar Engeland.

Als het gaat om rekenen houdt de onderwijsinspectie de resultaten scherp in de gaten. En dat is logisch. Rekenen is een belangrijk schoolvak; het staat elke dag op het rooster. Dat betekent dat de kwaliteit van dit schoolvak goed op orde moet zijn. Driestar onderwijsadvies helpt je hierbij.  

Aanpak bij rekenen 
De rekenexperts van Driestar onderwijsadvies kunnen op verschillende manieren van dienst zijn in de begeleiding van het rekenwiskunde-onderwijs. Iedere school is anders, daarom is de begeleiding dat ook. We bieden maatwerk om de vraagstukken aan te pakken die op jouw school spelen.  

Voorbeelden zijn: 

 • Kiezen van een rekenmethode 
Er zijn veel verschillende methoden, de investering is groot en er zijn allerlei eisen en ontwikkelingen om rekening mee te houden. Welke methode past het beste bij jouw school? De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies helpen je bij het maken van de juiste keuze. Ze zijn goed op de hoogte van de verschillende rekenmethoden en alle onderwijsontwikkelingen. Ook kunnen ze begeleiden bij het optimaal inzetten van de gekozen rekenmethode, zoals Pluspunt, de Wereld in Getallen, Alles Telt, Wizwijs, Reken Zeker en Rekenrijk. 
 • Rekenles 

Iedere leerling heeft een eigen rekenniveau. Weten hoe leerlingen sommen oplossen is vooral bij zwakkere rekenaars belangrijk om inzicht te krijgen in de oplossingsstrategie van het kind. Goed klassenmanagement, met uitgestelde aandacht helpt bijvoorbeeld bij verlengde instructie in de klas. De onderwijsadviseurs leren je graag hoe je zulke rekenlessen creëert, waarbij leerlingen de nodige verwerkingstijd hebben, zodat de leertijd tijdens de rekenles goed benut wordt.  

 • Dyscalculie 

In 2011 verscheen het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Hierin staat hoe excellent rekenonderwijs eruit moet zien. De grote uitdaging ligt in het vertalen hiervan naar de praktijk. Driestar onderwijsadvies helpt je om hier teambreed mee aan de slag te gaan. Bekijk onze themapagina Dyscalculie. 

Taal is onmisbaar bij goede communicatie. Goed taalonderwijs is interactief, zo leren kinderen tijdens de interactie de taal. Hoe kinderen taal aangeboden krijgen is dus een belangrijk onderdeel van elke school. Driestar onderwijsadvies bepaalde bij het opzetten van een goed taalbeleid en begeleid bij het kiezen van een nieuwe taal- of leesmethode.  

Aanpak bij taal 
De taalexperts van Driestar onderwijsadvies kunnen op verschillende manieren van dienst zijn in de begeleiding van het taalonderwijs. Elke school is anders, daarom is de begeleiding dat ook. We bieden maatwerk om de problemen aan te pakken die op jouw school spelen. 

Voorbeelden zijn:

 • Dyslexie en spelling 

Op het gebied van dyslexie en spelling bieden we dyslexieonderzoek en leerlingbegeleiding en -differentiatie aan. Ook helpen we scholen om de opbrengsten voor spelling, technisch lezen en begrijpend lezen te verhogen door middel van een schoolontwikkelingstraject met het schoolteam.  

 • Verhogen van de taal-leesopbrengsten 

Gespecialiseerde onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies ondersteunen bij het verbeteren en verhogen van de resultaten bij spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Samen met het team maken we een analyse van de verbeterpunten. Bijvoorbeeld het methodegebruik, de leerkrachtvaardigheden en effectieve werkwijzen en methodieken. De verbeterslag die we samen maken, wordt zichtbaar in onder andere de scores op het leerlingvolgsysteem.  

 • Taalbeleid en implementatie 

Driestar onderwijsadvies begeleidde ook bij het opleiden van leesouders, het ontwikkelen van taalbeleid en de implementatie van nieuwe taalmethodes.

Voor leerkrachten op basisscholen en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is jeugdliteratuur een belangrijk thema. Of het nu over de keuze voor een boek gaat, het gebruik van jeugdboeken bij burgerschap of andere vragen: wij kunnen u helpen met scholing, een lezing, gastlessen en bezinning.