Leiderschap en coaching

Bestuursondersteuning

Driestar onderwijsadvies heeft veel ervaring met governancetrajecten. Hiermee versterken we de regie op onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur van het onderwijs. We kijken in het traject naar de opbrengsten op school- en groepsniveau en de professionele cultuur.

Inhoud

Onze onderwijsadviseurs begeleiden u via een governancetraject. Dit traject brengt in kaart hoe het bestuur en toezicht regie uitoefenen op de onderwijskwaliteit. Dit doen we bijvoorbeeld door een casusonderzoek.

Een vorm van bestuursondersteuning kan Regie Op Onderwijskwaliteit (ROOK) zijn. Als partner van de PO-raad voert Driestar onderwijsadvies met subsidie deze trajecten op scholen uit.

Dit leer je

In een gesprek over de eindrapportage bespreken we onze bevindingen en geven we concrete aanbevelingen voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de school.

Daarbij betrekken we ook de beelden over de rollen van schoolleiding en bestuur vice versa: hoe wordt de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ingevuld en hoe kan dat nog beter vanuit de verschillende rollen?

Zo leer je

  • Opbrengstenrapportage: screening en duiding van opbrengsten niet-methodetoetsen en eindtoetsen van afgelopen 3 jaar. We leggen ook het verband met de leerlingpopulatie en de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs.
  • Cultuurscan: de quick scan van de cultuur geeft inzicht in de beleving vanuit diverse perspectieven (teamleden onderling, verhouding schoolleiding).
  • Groepsbezoeken: in een aantal groepen wordt een instructie-gerelateerde activiteit geobserveerd en nabesproken.
  • Gesprekken met leraren: we bespreken groepsoverstijgende thema’s (visiegericht werken, cultuuraspecten, communicatie met directie, collega’s en ouders, e.d.). Daarbij betrekken we ook de analyses van de opbrengstenrapportages en cultuurscan.
  • Gesprekken schoolleiding en interne begeleiding: we maken inzichtelijk hoe het bestuur haar rol neemt ten opzichte van de schoolleiding.
  • Gesprek met enkele ouders en leerlingen: aan de hand van gesprekken met (oudere) leerlingen en ouders/verzorgers van de school brengen we in kaart hoe leerlingen en ouders/verzorgers de school(ontwikkeling) ervaren en welke aanbevelingen zij hebben.
  • Gesprek met enkele bestuursleden / toezichthouders: we bespreken de rol van het bestuur. Werkt het bestuur volgens een eigen kwaliteitsnorm en maakt zij zichtbaar hoe gestuurd wordt op onderwijskwaliteit? We gaan na op welke manier kwaliteit gedefinieerd is én hoe het bestuur onderzoekt hoe de ambities gerealiseerd worden.
  • Opstellen totaalbeeld: we verwerken de inzichten in een totaalrapportage. Je krijgt een generiek beeld en aanbevelingen op het gebied van het onderwijsleerproces, opbrengsten, leerlingondersteuning, visiegericht werken en de professionele cultuur.
  • Terugkoppelen resultaten: presenteren van resultaten in bestuur, MT en team. We bespreken de mogelijkheden voor follow-up op de geconstateerde leer- en ontwikkelpunten.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over bestuursondersteuning of om je aan te melden neem je contact op met Anton de Jong via onderstaand contactformulier.