Leiderschap en coaching

Schoolplan

We begeleiden je in het hele proces van het schoolplan: van voorbereiding, tot het opstellen en de evaluatie. Doordat de ideeën van het team ook een plek krijgen, werk je tegelijkertijd aan teamontwikkeling.

Inhoud

Het proces bestaat uit drie stappen: het voorwerk, het echte werk en de nazorg. Binnen deze stappen maak je keuzes die het best aansluiten bij jouw school. 

In alle gevallen zorgen we ervoor dat het plan voldoet aan de wettelijke eisen én dat het een document is dat waardevol en werkbaar is voor school en ouders.

We brengen de huidige situatie in kaart en zetten we de eerste stappen richting het schoolplan. Tijdens het voorwerk wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van tevredenheidslijsten bij ouders, leerlingen en leraren en wordt een analyse gemaakt op basis van het Onderzoekskader van de inspectie en een omgevingsanalyse voor de hele school.

Fase 1 bestaat uit:

 • SWOT-analyse: we verzamelen input van ouders, leerlingen en personeel via tevredenheidspeilingen. Dit leidt tot een beeld van de beleving van de tevredenheid bij de genoemde doelgroepen.
 • Interviews: we spreken bijvoorbeeld ouders, leerlingen, personeel en bestuur naar aanleiding van de tevredenheidsmeting.
 • Omgevingsanalyse (schoolpopulatie, invloed wijk, prognoses): hoe ziet de leerlingpopulatie er uit, welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? We gebruiken data uit ParnasSys, Ultimview en andere informatiebronnen.
 • Audit: voor een bredere analyse van de school en het primaire proces is een audit mogelijk. Aan de hand van documenten, opbrengsten en groepsbezoeken krijg je een externe waardering van de onderwijskwaliteit. De afstemming van de audit gebeurt in overleg met de school.
 • Vlootschouw: we brengen het menselijk kapitaal van de school in beeld: welke competenties zijn er en welke zijn er nog nodig?

In deze fase wordt het schoolplan opgesteld. Een visiesessie, ambitiesessie en een koppeling naar speerpunten en doelen zijn onderdeel van de tweede fase.

Visiesessie 

We verzorgen een visiesessie van een dag met het hele team. Het team vervult hier een actieve rol. Onderdeel daarvan is een feedbackronde naar aanleiding van het voorwerk (door directeur). In deze visiesessie zoeken we naar 3 of 4 hoofdthema’s voor de komende schoolplanperiode.

Ambitiesessies

Hierna zijn er 3 of 4 ambitiebijeenkomsten met focusgroepen/commissies die samengesteld worden uit het team. Het doel is dat alle thema’s in meer of mindere mate langskomen.

Na afloop van de teamsessies kun je ervoor kiezen om onder begeleiding van een adviseur van Driestar onderwijsadvies de verzamelde input te verwerken tot een concept-schoolplan. Het is ook een optie om tijdens de teamsessies het schoolplan te laten schrijven door een professionele tekstschrijver. Na de afronding van de bijeenkomsten wordt het plan dan met je gedeeld.

Als het schoolplan eenmaal is opgesteld, breekt de nazorgfase aan. Het is goed om regelmatig de spiegel voorgehouden te krijgen. Op basis hiervan geven we advies voor de volgende stap in de schoolontwikkeling. De nazorg bestaat uit:

 • Jaarlijkse jaarplansessie met MT om terug te blikken op de schoolontwikkeling van het afgelopen jaar en te zoeken naar een betekenisvol vervolg.
 • Jaarplansessies in het team om terug te blikken op de schoolontwikkeling van het afgelopen jaar en op een interactieve manier het team te betrekken bij de plannen voor het nieuwe cursusjaar.
 • Sparringsessies met directie/MT voor vragen over schoolontwikkeling tijdens de looptijd van het school- of jaarplan en een extra impuls in het ontwikkelingstraject.
 • Planning en control cyclus RvT/bestuur om samen de balans op te maken en met elkaar in gesprek te gaan over de status van de diverse ontwikkeldomeinen, ook in verhouding tot het strategisch beleidsplan.
 • Midterm evaluatie waarom de adviseur na 2 jaar met het team terugblikt op de schoolontwikkeling van de afgelopen jaren. Op basis van het schoolplan wordt de blik vooruit gericht op de tweede helft van de schoolplanperiode.

Dit leer je

 • Inzicht in de huidige situatie, ook op basis van tevredenheidslijsten bij ouders, leerlingen en leraren.
 • Visie omzetten naar speerpunten en doelen.
 • Verbeterpunten op basis van evaluatie na afloop van het traject.

Zo leer je

In drie fases begeleidt Driestar onderwijsadvies jouw school in het opstellen van jullie schoolplan. Je bepaalt als school zelf de intensiteit van de begeleiding in deze fasen. 

Je kunt ervoor kiezen om sommige dingen zelf te doen of onder begeleiding van de onderwijsadviseur. Ieder traject is maatwerk.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het schoolplan of om je aan te melden voor een maatwerktraject, neem je contact op met Anton de Jong via onderstaand contactformulier.