Burgerschapsonderwijs

Praktijkgerichte teambijeenkomst

Burgerschapsonderwijs vindt geïntegreerd plaats binnen verschillende vakken, daarom wordt het team intensief betrokken bij de ontwikkeling van burgerschapsvorming op school.

Dan kan iedere leraar basiswaarden over brengen en voorbeeldgedrag laten zien in een voor de leerling veilige oefenplaats. Verdeeld over meerdere teamsessies bieden we de volgende onderwerpen aan

1.    Wettelijke eisen en de basiswaarden van de democratische samenleving

We doorlopen de hoofditems van de burgerschapswet van 2021 en de basiswaarden van de democratische samenleving. Wanneer leerkrachten helder zicht hebben op de burgerschapsopdracht zijn ze in staat hier gepland en ongepland aandacht aan te besteden.

Burgerschapsonderwijs is geen vak met een eigen methode. Het begint met de antenne die de leerkracht zelf ontwikkelt om situaties en basislessen op een goede manier in te zetten voor de brede vorming van de leerlingen. 

2.    Persoonsvorming van de leerkracht en leerling en de daarbij behorende pedagogische vaardigheden 

De brede vorming van de persoon van de leraar is het vertrekpunt. ‘Van wie ben ik?’,  ‘wie ben ik?’  en ‘hoe ben ik?’ zijn vragen die stimuleren tot reflectie.  

Welke rol heeft het tonen van kwetsbaarheid op het moment dat we het niet perfecte voorbeeld zijn? Welke pedagogische houding en handelingen zijn stimulerend in de vorming van leerlingen tot goede burgers? 

Lukt het om een goede dialoog te voeren door eerst te luisteren en begrijpen en vervolgens begrepen te worden? 

3.    Omgaan met verschillen in klas en maatschappij

We staan teambreed stil bij de betekenis van de super diverse samenleving en de vorming van leerlingen tot christelijke burgers in de huidige maatschappij. 

Wat vraagt dit van mij als leerkracht en van de cultuur en het pedagogisch klimaat van de school? Hoe verhoudt de opdracht vanuit de burgerschapswet zich tot de identiteit en visie van de school? 

Hoe zetten we burgerschapsonderwijs kansrijk in om onze leerlingen te leren kleur te bekennen en als christen een goede naaste te zijn in de maatschappij waarin God ons stelt? Waar liggen kansen en wat zijn de bedreigingen waar we rekening mee willen houden? 

4.    Waarden gedreven burgerschapsonderwijs

Welke normen en waarden zijn belangrijk en hoe draag ik die impliciet en expliciet over? 

We ontdekken hoe we de intrinsieke motivatie van leerlingen kunnen stimuleren door van imitatie naar emulatie te werken, waardoor leerlingen eigenaarschap tonen en hun verantwoordelijkheid nemen voor hun houding en gedrag. 

Hoe dragen we vanuit deze waarden en normen bij aan begrip en steun voor mensen in de bredere context, ook als het gaat om andersdenkenden en welke activiteiten bieden aanknopingspunten voor waarden gedreven werken met leerlingen? 

5.    Een doorgaande leerlijn met heldere doelen voor de hele school.

We ontdekken de inhoud van de SLRO leerlijn burgerschap en verkennen de zes hoofdthema’s en de doelenmatrix. Vervolgens werken we toe naar een doelgericht en samenhangend aanbod. 

De doelen van groep 1 tot 8 worden verbonden aan methoden die op school gebruikt worden en zo nodig aangevuld met lesideeën en aanbod buiten de methodes om. Hierbij staat de school als oefenplaats centraal en wordt gewerkt aan de drieslag: kennis, attitude en vaardigheden. 

Het is ook mogelijk om met een andere leerlijn of burgerschapskalender te werken.

6.    Literatuur en burgerschap

Taalonderwijs biedt veel aanknopingspunten voor burgerschapsvorming. Onze adviseur neemt het team mee in de ontdekkingstocht hoe jeugdliteratuur kan worden ingezet voor de brede vorming van de leerling.

We kijken naar onze taal- en leeslessen van de komende week en zoeken verbinding met persoonsvorming en onderliggende waarden. 

Bekijk ook de scholingsbijeenkomst Lezen en burgerschap PO

Meer weten?

Wil je meer weten over de praktijkgerichte teambijeenkomst of over burgerschapsonderwijs? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Jacolien Boer via onderstaand contactformulier.